» » » تاثیر خدمات گردشگری بر رضایت مندی گردشگران ورزشی
کنفرانس های مرتبط با گردشگری
مطالب برتر
  • شهر نرماشیردسته بندی: استان کرمان, 26 مهر 1397
    شهر نرماشیر نرماشیر از شهرهای استان کرمان در جنوب شرقی ایران است.جمعیت شهرستان نرماشیر بر‌اساس سرشماری سال 1390 بالغ بر 60 هزار نفر است و وسعت آن حدود یک هزار و 200 کیلو‌متر مربع ‌و دارای دو بخش مرکزی و روداب است. ‌این بخش از شمال به کویر لوت، از مشرق به شهرستان فهرج‌ از جنوب به شهرستان ریگان‌ از مغرب به
نظر سنجی
شما به کدامیک از انواع گردشگری بیشتر علاقمند هستید ؟
گردشگری فرهنگی و اجتماعی
گردشگری ورزشی و هیجانی
گردشگری مذهبی و زیارتی
طبیعت گردی و اکوتوریسم

تاثیر خدمات گردشگری بر رضایت مندی گردشگران ورزشی

 

گردشگری ورزشی یک صنعت خدماتی است و عمدتاً به واسطۀ کیفیت خدماتی که ارائه می­شود، تحت تأثیر قرار می­گیرد. همچنین، می­توان گفت که کیفیت خدمات و رضایتمندی گردشگران از موضوعات مهم در سیاست گردشگری است که پرداختن به آن­ها می­تواند موجب توسعه گردشگری و گردشگری ورزشی شود. از این رو، هدف این پژوهش بررسی چگونگی تأثیر ابعاد مختلف کیفیت خدمات گردشگری ورزشی بر رضایتمندی گردشگران بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است.
نمونۀ آماری این پژوهش 265 نفر از گردشگرانی بودند که در دیدار برگشت دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس در فرودین ماه سال 1390 در ورزشگاه آزادی تهران حضور داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق برگرفته از پرسشنامه­ای است که شانک.در رسالۀ دکتری خویش در دانشگاه اوهایو مورد استفاده قرار داده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصین مدیریت ورزشی و روایی سازه با بهره گیری از تحلیل عاملی اکتشافی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت(Cronbach's Alpha=0.89). برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از بستۀ نرم افزاری SPSS16 به منظور انجام آمار توصیفی و تحلیل عاملی اکتشافی و نرم افزار لیزرل جهت انجام تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلۀ ساختاری (SEM) استفاده شد. نتایج نشان داد که از میان متغیرهای کیفیت دسترسی با ضریب اثر 79/0 و مقدار t 4،‌ کیفیت مجموعه ورزشی با ضریب اثر 06/0 و مقدار t 61/0 و کیفیت مسابقه با ضریب اثر 61/0 و مقدار t 90/2، تأثیر کیفیت دسترسی بر رضایتمندی بیش از دو متغیر دیگر بود. علاوه بر این، تأثیر کیفیت مجموعۀ ورزشی بر رضایتمندی معنادار نبود. بنابراین، می­توان گفت که هر یک از ابعاد کیفیت خدمات گردشگری ورزشی تأثیر بخصوصی روی رضایتمندی گردشگران دارند که باید به آن­ها توجه نمود.
 
نویسنده : 1 هاشم کوزه چیان ؛ 2 مهدی خطیب زاده؛ 3 افشار هنرور
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
 
جهت دانلود کامل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید
 irantraveller-sport-tourism1.pdf [485.89 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 144)
 
  مراجع

    آذر، عادل؛ رضایی پندری، عباس؛ جعفری نژاد، نوید. (1389). «ارزیابی کیفیت خدمات بخش دولتی با داده­های فازی»، پژوهش نامه­ی مدیریت اجرایی، سال دهم،‌شماره­ 2 (پیاپی 40).
    احسانی، محمد؛ هنرور، افشار؛ افتخاری، رکن الدین؛ هنری، حبیب؛ جردن، فیونا. (1389). « تعیین عوامل مهم در کیفیت بسته های گردشگری ورزش در کشور »، نشریه مدیریت ورزشی « حرکت »، شماره 4.
    ادبی فیروزجاه، جواد .(1385). «عوامل موثر بر توسعه­ی گردشگری ورزشی کشور با تاکید بر جاذبه­های طبیعی ورزشی»،‌پایان نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
    افتخاری، ابراهیم. (1389). «مطالعه ابعاد مختلف امنیت در گردشگری ورزشی ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
    تاج الدین، محمد باقر. (1388). «طراحی طرح آمارگیری از گردشگری ورودی»، گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی ، پژوهشکده ی آمار دی ماه 1388.
    حیدرزاده، کامبیز. (1386). «توریسم ورزشی» سازمان توسعه تجارت ایران معاونت بررسی بازار و بازاریابی.
    سید جوادین، سیدرضا؛ خانلری، امیر؛ استیری، مهرداد. (1389). «مدلی از ارزیابی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان خدمات ورزشی»، «فصل نامه المپیک»، سال هجدهم، شماره 4 (پیاپی 52).
    صالحی کرآبادی،‌ سجاد؛ رضایی دیزگاه، مراد؛ رضایی کلیدبری، حمیدرضا. (1389). «مطالعه کیفیت خدمات و رضایت مراجعه کنندگان در سازمان­های دولتی (مطالعه موردی استان گیلان) »، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس،‌ سال هفتم، شماره 33.
    صردی ماهکان، علیرضا(1380). بررسی نقش بازاریابی در صنعت جهانگردی شهرستان مقدس مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
    طالقانی، محمد؛ فتاحی، سیده سارا. (1384). «کیفیت خدمات و اهمیت آن در جلب رضایت گردشگر»، نشریه مدیریت، شماره 99-100.
    قیامی راد، امیر؛ محرم زاده،‌مهرداد؛ حسین پور، باقر. (1387). «رابطه ی دیدگاه مدیران ورزشی و مدیران گردشگری کشور و عوامل گردشگری ورزشی در ایران»، «فصل نامه المپیک»، سال شانزدهم، شماره­ی 2 (پیاپی 42).
    ناصری، سید مسعود(1375). شناسایی موانع موثر توسعه صنعت توریسم ایران و طراحی الگوی تبیینی برای گسترش جذب توریست، داور ونوس، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
    هنرور، افشار (1383). عوامل موثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی بین المللی در کشور از دیگاه مدیران و دست اندکاران ورزشی و مدیران گردشگری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
    هومن، حیدرعلی. (1388). «مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل»، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم
        Alexandris, K., Zaharaiadis, P., Tsorbatzoudis, C., & Grouios, G. (2004). An empirical investigation of the relationships among service quality, customer satisfaction and psychological commitment in a health club context. European Journal of Marketing, 4(36-52).
        Chelladurai, P., & Chang, K. (2000). Targets and standards of quality in sport services. Sport Management Review, 3, 1-22.
        Chen, C. M., Lee, H. T., Chen, S. H., Huang, T. H. (2011), "Tourist behavioral intention to service quality and customer satisfaction in Kinmen National Park, Taiwan”, International Journal of Tourism Research, 13, 416-432.
        Coshall, John T. & Charlesworth, Richard. (2011). "A management orientated approach to combination forecasting of tourism demand”, Tourism Management, 32 PP: 759-769.
        Fourie, Johan & Santana-Gallego, María. (2011). "The impact of mega-sport events on tourist arrivals”, Tourism Management, xxx, PP: 1- 7.
        Greenwell, T. C., Fink, J., & Pastore, D. (2002a). Assessing the influence of the physical sports facility on customer satisfaction within the context of the service experience. Sport Management Review, 5, 129-148.
        Hall, J., O Mahony, B., Vieceli, J. (2010) An empirical model of attendance factors at sport sporting events, International Journal of Hospitality Management, 29, 328-334.
        Ko, Y. J., & Pastore, D. (2004). Current issues and conceptualizations of service quality in the recreation and sport industry. Sport Marketing Quarterly, 13(2), 159-167.
        Kouthoris, C., Konstantinos, A. (2005). Can service quality predict customer satisfaction and behavioral intention in the sport tourism industry? , An application of the SERVQUAL model in an outdoors setting, Journal of Sport Tourism 10 (2), 101-111.
        Lee, J. H., Kim, H. D., Ko, Y. J., Sagas, M. (2011). The influence of service quality on satisfaction and intention: A gender segmentation strategy, Sport Management Review 14, 54-63.
        Pitts, B. (1999). "Sport Tourism and niche markets." Journal of Vacation Marketing 5 (1) pp. 31-50.
        Shonk, D. J. (2006). Perceptions of service quality, satisfaction and the intent to return among tourists attending a sporting event. Doctoral dissertation, The Ohio University, US.
         Shonk, Dvid J.,  Chelladurai, Packianathan.(2008). "Service Quality, Satisfaction, and Intent to Return in Event Sport Tourism”, Journal of Sport Management, 22, 587-602.
        Smith, Aaron C.T. (2008). "Introduction to Sport Marketing”, Elsevier Ltd.
        Spreng, R. A.; Shi, L. H.; Page, T. J. (2009), Service Quality and Satisfaction in Business-to-Business Services, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 24, No. 8, pp. 537–548.
        Tikander, Juha. (2010). "Traveller and fan identities of the Finnish football fans”, The Master’s Thesis, University of Jyväskylä, Department of Sport Sciences.
        Wakefield, K. L., Blodgett, J. G., & Sloan, H. J. (1996). Measurement and management of the sportscape. Journal of Sport Management, 10, 15-31.
        Yuan, J., Jang, SC. (2008). "The effect of quality and satisfaction on awareness and behavioral intention: exploring the role of a wine festival. Journal of Travel research 46 (3): 279-288.
        Zabkar, V., Brencic, M. M., Dmitrovic, T. (2010). "Modeling perceived quality, visitors satisfaction and behavioral intention at the destination level”, Journal of Tourism Management, 31, 537-546.

Zeithaml, V. A., & Bitner, M. J. (2003). Services Marketing: Integrating Customer   Focus Across the Firm. New York: McGraw
 
 
 

گردآوری و انتشار : پایگاه تخصصی گردشگری ایران


مطالب مرتبط:

  • مهم ترین عوامل در بازاریابی گردشگری ورزشی ایران هدف از اين پژوهش آن است که با بررسي نظرات مديران، ورزشکاران و دست اندرکاران امر گردشگري و ورزش درباره بازاريابي گردشگري ورزشي و نيز مرور يافته هاي حاصل از پژوهش هاي مختلف در زمينه گردشگري
  • آغاز بازدید ناظرین از تاسیسات گردشگری در 21 استان مرتضی رحمانی موحد در نشست با ناظرین آماده اعزام از سوی اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گفت: با توجه به اینکه ارزیابی و کنترل خدمات ارائه شده به گردشگران در طول سال یکی از اولویت های مهم
  • گردشگری ورزشی ایران در رویای رسیدن به جام ملتهای آسیایی 2015 درحالی که هنوز خاطره بازی های جام جهانی 2014 از ذهن مسافران برزیل پاک نشده این بار سفر به استرالیا برای دیدن بازی های جام ملت های آسیای 2015 در پیش است. این درحالی است که همچنان گردشگری ورزشی
  • مقاله وضعيت گردشگری سلامت در ايران  چکيده اهداف: گردشگری سلامت، هرگونه مسافرت برای ارتقای سلامت را دربر مي­ گيرد و به‌عنوان يکی از ابعاد گردشگری، به توسعه پايدار و پويايی اقتصاد کشور کمک مي­ نمايد. همچنين گردشگری سلامت، يک
  • گردشگری ورزشی و هیجانیبه نوعی از گردشگری که برای انجام مسایقات ورزشی به خصوص وقتی که در سطح بین المللی برگزار می شود تا جریان گردشگری در محل انجام مسابقات افزایش پیدا کند. گاهی نیز ورزشکاران به منظور استفاده از امکانات
بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
Powered by VandaCO © 2014
Vanda Co Vanda Co